ARKKI-hanke

Arktiselle alueelle kohdistuvassa liiketoiminnassa – esimerkiksi liikenteessä, kaivostoiminnassa ja matkailussa – on valtava kasvupotentiaali. Erilaisissa sovelluksissa kohdataan kuitenkin monenlaisia arktisille alueille ominaisia haasteita: esimerkiksi meriliikenteessä on oltava ajantasainen tieto jäätilanteesta, arktinen lentoliikenne kärsii satelliittipaikannusta avustavien järjestelmien heikosta kattavuudesta ja yleisesti ottaen ilmakehän aktiivisuus (joka aiheuttaa myös revontulet) heikentää satelliittipaikannuksen tarkkuutta. Näiden lisäksi näkyvyys on usein heikko, viestintäyhteydet eivät aina toimi ja karttatieto voi olla puutteellista erityisesti merellä, mikä on haaste varsinkin itseohjautuvien alusten ja ajoneuvojen kehityksessä. Nämä haasteet eivät rajoitu vain napapiirin alueelle, vaan koskevat myös esim. Perämerta.

FinnRef-verkon GNSS-mittausasema lumen peittämänä

ARKKI-hankkeen tavoitteena selvittää, mitkä ovat suurimmat haasteet, joita kohdataan navigointiin ja paikkatietoon pohjautuvissa sovelluksissa arktisella alueella. Selvityksen pohjalta luodaan toimenpidesuunnitelma, joka tarjoaa yhteisiä arktisia ratkaisuja näihin haasteisiin.

Suomen puheenjohtajuuskaudella Arktisessa neuvostossa painotetaan arktisten alueiden viestintäyhteyksien parantamista ja merikuljetuksia tukevia palveluita, joihin oleellisesti liittyy navigointi ja paikkatieto. Tämän lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö on jo julkaissut satelliittinavigoinnin toimenpideohjelman, joten ARKKI-hankkeen tuloksilla on merkitystä myös korkeamman tason tavoitteiden saavuttamiseksi.

ARKKI-hankkeen toteuttaa Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Hankkeen rahoittaa ulkoministeriö Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön määrärahalla (IBA).

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin käyttäjäkysely, jolla kartoitettiin arktisten navigointi- ja paikkatietosovellusten haasteita käyttäjänäkökulmasta. Käyttäjäkyselyn tuloksista keskusteltiin huhtikuussa 2018 Oloksella järjestetyssä kansainvälisessä seminaarissa asiantuntijatyöryhmissä. Tältä pohjalta hankkeessa kehitetään toimenpidesuunnitelma, jota varten Paikkatietokeskus selvittää erityisesti satelliittipaikannuksen saatavuutta ja tarkkuutta parantavien menetelmien soveltuvuutta arktisten haasteiden ratkaisemiseen.